طرح های فصلی کتاب

طرح های فصلی کتاب می تواند زمانی برای تنفس کتاب فروشی ها باشد

مدیر شهر کتاب هفت چنار در این باره می گوید : با اجرای طرح های فصلی کتاب می توان در موقعیت های متفاوتی برای کتاب فروشی ها تنفس ایجاد کرد...

ادامه مطلب