دسترسی به کتابخانه

شهر تهران از مناطق محروم در خصوص دسترسی به کتابخانه است !

علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره طرح کتابخانه ها در مترو می گوید : با همکاری شهرداری تهران و کتابخانه ها ، ای...

ادامه مطلب