بقا در دوران کرونا

برای بقا در دوران کرونا ، لازم است که ناشران کوچک اتحاد داشته باشند.

برای بقا در دوران کرونا ، لازم است که ناشران کوچک اتحاد داشته باشند. علی‌بیک گفت : آن چه که از روی تجربه دیده ایم، ناشران بزرگ، می توا...

ادامه مطلب