فعالیت کتاب فروشان

ادامه فعالیت کتاب فروشان، بستگی به فعالیت آن ها در فضای مجازی خواهد داشت.

مدیریت کتاب ‌فروشی در نمایشگاه کتاب کودک در این خصوص می گوید : این موضوع ضرورت دارد که کتاب فروشان خود را با شرایط فعلی جامعه و تغییرات...

ادامه مطلب