زبان مشترک میان بیماران و پزشک

کتاب یک زبان مشترک میان بیماران و پزشک است

روز نخستین شهریورماه مصادف است با روزی که یکی از دانشمندان بزرگ جهان ، ابوعلی سینا به دنیا آمده است. دراین سال شیوع کرونا شاید لازم است...

ادامه مطلب