شعر عاشورایی

در دوره قاجار، بیشترین موارد خرافی در شعر عاشورایی ترویج یافت.

در دوره قاجار، بیشترین موارد خرافی در شعر عاشورایی ترویج یافت. منصوره رضایی در این خصوص می گوید : ما شاهد ترویج مسائل خرافی در عصر قاج...

ادامه مطلب