دولت ایتالیا بودجه

دولت ایتالیا بودجه ده میلیون یورویی برای ناشران منظور کرد

کشور ایتالیا جهت حمایت از ناشران کوچک ، بودجه کمکی را از سوی دولت در نظر گرفت تا بدین ترتیب در این شرایط خاص کرونا، امیدی برای فعالیت م...

ادامه مطلب