تشکیل شورای نظارتی نشر

تشکیل شورای نظارتی نشر آثار اسلامی ندوشن

تشکیل شورای نظارتی نشر آثار اسلامی ندوشن به منظور نظارت به انجام ویرایش و چاپ آثار اسلامی ندوشن ، شورای نظارتی تشکیل شد تا ضمن معرفی ک...

ادامه مطلب